Disclaimer

Op continue basis besteden wij zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de informatie die hierin is opgenomen. Desondanks kan Tennis-store.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Tennis-store.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

In het geval er beweringen en/of meningen worden geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn deze die van de betreffende auteur(s) en niet per se die van de webmaster, de internetprovider of Tennis-store.nl. Tennis-store.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende berichten.

Tennis-store.nl bevat veel informatie en kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie tot u neemt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tennis-store.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij anders vermeld. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

Op continue basis wordt de informatie op deze website aangevuld dan wel aangepast. Tennis-store.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. In het geval informatie op Tennis-store.nl over bijvoorbeeld prijzen en/of levertijden verschilt van die informatie zoals opgenomen op de website van de partners van Tennis-store.nl, dan prevaleert de informatie die is opgenomen op de website van de partners van Tennis-store.nl.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Tennis-store.nl bevat veel links naar andere websites. Tennis-store.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en algemene voorwaarden etc. van de websites die u bezoekt via Tennis-store.nl.